Bed and Breakfast
  Dansk læge udtaler......
 
Sendt: Friday 15 October 2010 - 2 kommentar(er) [ Kommentér ]

Læge Claus Hancke: Din sundhed er truet af myndighederne!

Kilde: Helsenyt.com

Af læge Claus Hancke
Speciallæge i Almen Medicin
Institut for Orthomolekylær Medicin
Lyngby Hovedgade 37
2800 Kgs. Lyngby

I USA gælder den regel, at kosttilskud kun kan forbydes, hvis de er farlige at indtage. Her i Danmark bliver kosttilskud ikke forbudt, fordi de er farlige, men fordi de er gavnlige.

De sidste 20 år har jeg to gange om året været til kongres og kursus i USA, senest i november måned 2006.

Her gik jeg fra gaden ind i en helse­kostforretning og så de første 20 produkter, som ikke en gang kan fås på et dansk apo­tek og slet ikke i en helsekostforretning.

Jeg købte herefter nogle bøtter melato­nin. Et fremragende produkt mod jetlag, som danske lægemiddelproducenter ikke engang kan få godkendt hos Lægemiddel­styrelsen.

Derovre købte jeg det i fuldstændigt fri handel i en helsekostbutik. Desuden købte jeg noget alfa-liponsyre, også et fremragen­de stof, som om 20 år vil være i almindeligt brug i det danske sundhedsvæsen.

I USA gælder den regel, at kosttilskud kun kan forbydes, hvis de er farlige at indta­ge. Her i Danmark bliver kosttilskud ikke forbudt, fordi de er farlige, men fordi de er gavnlige.

Den tager vi lige en gang til. Jamen hvad er det dog for en vanvittig situation?

Hvad siger autoriteterne?
I 1400-tallet sagde autoriteterne, at jorden var flad. I 1500-tallet sagde autoriteterne, at solen cirklede om jorden. I 1600-tallet sag­de autoriteterne, at sygdom skyldtes synd. I 1700-tallet blev den danske militærlæge Meyer latterliggjort af autoriteterne, fordi han ville isolere de smittede byer under en koleraepidemi.

I 1800-tallet beviste den østrigske fødselslæge Semmelweiss, at man kunne sænke dødeligheden af barselsfeber, hvis fødselslægen vaskede sine hænder for fødslen. Auto­riteterne grinede ad ham og spurgte ham: Er det spøgelser, der er skyld i barselsfeber?

I 1900-tallet blev penicillin igennem 20 år latterliggjort af autoriteterne, før de selv tog det i anvendelse.

I 2000-tallet sagde autoriteterne, at kost­tilskud var potentielt livsfarlige. De samme autoriteter forsikrer os i dag, at genmanipuleret mad er sikker. Til trods for, at EU-kommissionen i skjulte breve udtaler, at der er store dele af dette område, der er usikre eller slet ikke undersøgt endnu.

Hvordan er det lige med vor tiltro til dis­se autoriteter, som gennem et halvt årtusind har taget så massivt fejl.

Hvem bestemmer?
Af en eller anden mærkelig grund, så er det stadig de samme autoriteter, der rådgiver vore politikere og befolkningen igennem forskellige organer, og som af uransagelige årsager stadig har pressens bevågenhed.

De samme autoriteter, som har udbredt udokumenterede rygter om kosttilskuds far­lighed, er stadig rådgivere for de myndighe­der, som nu fjerner vores frihed til selv at be­stemme over vort eget helbred.

Hvor er de dødsfald, som kosttilskud skulle have forårsaget. Der er ingen!

I de sidste 30 år er der ikke så mange, der er døde af kosttilskud, som der sidste år døde af at spise hindbær Vi må gerne ryge os ihjel, drikke en liter spiritus om dagen eller fylde os med sukker og junkfood.

Men vi må ikke købe fuldstændigt uska­delige kosttilskud, hvis de bevisligt forebyg­ger kræft. Derfor er kapsler med grøn to ble­vet forbudt.

Ifølge EU's kosttilskudsdirektiv, må et kosttilskud nemlig ikke være egnet til at forebygge eller behandle en sygdom...

Så er det jo nok så interessant, at EU-kommissionen nu vil anlægge sag mod Dan­mark, fordi vi forbyder de skadelige trans­fedtsyrer.

EU-kommissionen arbejder altså (forhåbentlig ubevidst) på at forringe den danske sundhedstilstand og samtidigt forhindre den enkelte borger i at gøre noget for at mod­virke denne forringelse af sin egen sundhed. Ja. Han må ikke engang få information om mulighederne for at forebygge sygdom med kosttilskud.

I USA og andre frie nationer, er det anderledes!
Der er klare tegn til, at befolkningen i USA og andre frie nationer, bruger en større og større del af "medicinbudgettet" til kosttil­skud og naturlægemidler, fordi de kan se, at disse ufarlige midler har en positiv effekt. Dette er et rædselsscenarium for de euro­pæiske lægemiddelfirmaer, som derfor støtter de konklusioner, der kommer fra den amatørforskning, som villige læger lægger navn til.

Manglende sundhedsdebat
Denne amatørforskning tages desværre højtideligt af seriøse organisationer som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, og diverse såkaldte patientforeninger, fordi konklusionerne ofte støttes af lige så useriøse autoriteter, som er medieaktive eller myndighedsrådgivere.

Derfor er der her i Danmark ingen sundhedsdebat.

Sundhed og enslydende enetale
Vi hører altid kun en enslydende enetale fra disse autoriteter. En enetale, som præges af forsimplede mantraer, der tordner mod kosttilskud.

Og det er uendeligt svært at tage til gen­mæle, fordi de store medier er grundigt vac­cineret mod anderledes tænkning.

Danmark er ikke et frit land. Vi er ikke direkte besat af en fremmed magt, men be­folkningen er ikke fri. Vi har ikke frihed til noget så grundlæggende som INFORMA­TION.

I den europæiske menneskerettigheds­konventions artikel 10 er det udtrykkeligt skrevet, at den enkelte har ret til al informa­tion, som han selv måtte ønske at modtage. Men det har vi ikke i Danmark. Her gælder EU's menneskerettigheder ikke.

Her må en borger ikke en gang kunne logge ind på et firmas hjemmeside og her få information om dets kosttilskud.

En forhandler eller producent af kosttil­skud må ikke informere befolkningen, og heller ikke informere læger eller apotekere om kosttilskuddets virkning, hverken positiv og negativ.

Hvorfor må der ikke oplyses om kosttilskud ?
Man må rettelig spørge: I hvis interesse er det, at befolkningen ikke må få korrekt og dokumenteret information om positive og negative virkninger? Da fugleinfluenzaen var på sit højeste, investerede det danske sundhedsvæsen for 67 mill. kr. i Tamiflu.

Da en journalist gjorde opmærksom på, at en engelsk undersøgelse havde vist, at Tamiflu ikke virkede på fugleinfluenza, var sundhedsstyrelsens svar: "Jamen vi har ikke andet". Næh. For man har glemt kosttilskud.

Man vælger hellere en uvirksom medicin med bivirkninger end et ufarligt kosttilskud, som med stor sandsynlighed har en effekt.

En uholdbar situation
Det er jo en uholdbar situation, og det er da også spørgsmålet, hvor længe myndighe­derne ville kunne holde presset under en epi­demi, når de som fik dette kosttilskud kunne undgå følgerne af en alvorlig influenza. Men det viser svaghederne ved dette inkvisitoriske vanvid, som vi er havnet i her i Danmark.

Myndighederne prøver at stoppe oplysning
Den tidligere radiodoktor Carsten Vagn Han­sen blev idømt en administrativ bøde på 10.000 kr. for at have anbefalet et kosttil­skud.

De fleste ville blot have betalt denne ad­ministrative bøde, men han valgte at sige stop, nægtede at få knægtet sin ytrings­frihed, og i retten fik han 100% medhold. Men det viser, hvor betændt forholdet til myndighederne er. En sådan sagsbehandling var utænkelig i f.eks. England. Hvordan er det dog gået så galt her i Danmark?

Sund fornuft
Der findes en besynderlig, men blind auto­ritetstro hos myndigheder og medier, som ikke stiller spørgsmål ved autoritative råd og udsagn, også selv om de strider mod almin­delig sund fornuft.

Og så kan man vel heller ikke udeluk­ke en grad af almindelig magtsyge og en utæmmelig lyst hos embedsmænd og politi­kere til at være formyndere for den umalen­de befolkning, som skal beskyttes mod alt.

Men i denne sag går magtsygen og be­skyttertrangen grassat. For i sin iver efter at beskytte forbrugeren mod at bruge sine penge på unyttige ting, altså kosttilskud, der ikke virker, så forhindrer man også for­brugerens frie valg, ret til information og ret til kosttilskud, hvormed han kan forbedre sin sundhed.

Dette er formynderi, når det er værst. Forbrugeren skal naturligvis have lov til at bruge sine penge, som det passer ham, også på unyttige ting. Hvem gør ikke det? Se bare på vores juleindkøb.

Men han skal naturligvis ikke føres bag lyset. Derfor skal der slås ned på misinforma­tion, hvorimod korrekt information naturlig­vis skal tillades. Det er uværdigt at nægte be­folkningen adgang til information, som den selv måtte ønske.

Hvor er politikerne og sundheden?
Vi er desuden underlagt enkelte meget sva­ge og konfliktsky politikere, som svigter de­res egen grundholdning og sunde fornuft, fordi de hellere vil føje de autoriteter og em­bedsmænd, som deres daglige virke er så afhængigt af. Vi husker alle "Yes Minister".

Det ville være velgørende, hvis der var en statsmand blandt vore politikere, som var fast nok i kødet til at se på denne sag uafhængigt af sine embedsmænd. Og det ville være velgørende, hvis myndighederne ville ændre adfærd og begynde at varetage be­folkningens interesser.

Jeg vil appellere til, at myndighedernes administration af reglerne bliver på linie med den administration, der finder sted i vore na­bolande, som trods alt også er EU-lande, og dermed også forpligtet over for EU-direkti­verne.

Hvad er målet?
Målet bør være, at danske myndigheder tilla­der korrekt og veldokumenteret information om kosttilskud, men til gengæld står hårdt ned på misinformation.

De eneste kosttilskud, der skal forbydes, bør herefter være dem, som Fødevarestyrelsen finder skadelige.

Alt andet vil være uværdigt formynderi.

Firmaer med gode kosttilskud som jeg har megen glæde af at indtage er:
EQology      Mannatech      FLP      BerryEn         Chokolade

 
  Heute waren schon 2 visitors (4 hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden